česky | english

Co se stane, pokud nebudu dodržovat zákonem daná pravidla?

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti hovoří o porušování takto:

Postih fyzických osob – § 10a

  1. „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení.“
  2. „Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“

Vzhledem ke skutečnosti, že za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení lze postihnout pouze odesílatele, nikoli tedy toho, v čí prospěch je dané obchodní sdělení zasláno (pokud tedy nedojde k uplatnění § 3), bylo potřeba reagovat na určité obcházení zákona, které se objevovalo, a to zasílání nevyžádaných obchodních sdělení fyzickými osobami. Při posuzování výše sankce bude přihlíženo právě k projevům hromadnosti či opakovanosti.

Nově upravený § 11:

„(1) Právnické osobě, která hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení

  1. bez souhlasu adresáta,
  2. neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,
  3. skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,
  4. neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace, nebo
  5. bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnou souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy,

se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.“